plano-obra-nova-tarragona-piscina-gava

PISCINES MUNICIPALSGAVÀ|CONCURS

Els criteris principals que s’han contemplat per realitzar la proposta són: la conservació de les preexistències i la sostenibilitat i eficiència energètica.
Per aquesta raó es proposa recuperar la masia Ca n’Horta i mantenir i posar en valor els murs de pedra vermella.
Per altre banda l’edificació proposada busca integrar-se en els bancals de la muntanya existent i a través de la coberta plana enjardinada recollir i reaprofitar les aigües pluvials per respectar el cicle natural de l’aigua.

Masia – Gavà natura
La intervenció proposa recuperar els dos cossos principals de la masia mantenint els murs perimetrals i els elements interiors d’interès arquitectònics interiors com ara els arcs.
En la ròtula entre els dos cossos de l’edifici s’ubica el nucli de comunicacions verticals reduint així els espais de circulació.
El programa consta d’un espai d’exposicions, una sala audiovisual, un espai polivalent, administració i magatzems.
Bar – Vestuaris
L’edificació s’ubica de manera que respecta els camins i preexistències de l’entorn. S’adossa al terreny per generar un espai plaça en la seva coberta vinculat al camí i a l’accés principal de la masia. Aquesta estratègia, juntament amb la decisió de crear una coberta vegetal, permet que l’edifici tingui un funcionament passiu degut a una gran inèrcia tèrmica i es redueixi així el consum d’energia. Per garantir el confort interior es generen un seguit de patis que permeten una bona ventilació i il·luminació natural en tot l’edifici, inclús en els espais de circulació adossats al terreny.
El programa es distribueix en dues ales que poden funcionar independentment. L’accés es realitza per la part central que funciona com a ròtula de l’edifici a traves d’unes escales vinculades a l’espai plaça superior.
La primera ala consta de principalment de la zona de bar, que pot funcionar de manera independent a les piscines. Disposa de una zona interior, un espai exterior i una barra que dona servei a la zona de les piscines. En aquesta ala també s’ubiquen magatzems vinculats a un accés rodat.
En la segona ala trobem la zona d’administració de les piscines, vestuaris i serveis. La circulació es fa per la part posterior de l’edifici permetent una comunicació directa entre la zona de vestidors i la zona exterior de piscines.
Piscines
L’espai de les piscines es relaciona directament amb l’edificació principal i s’ubica en una única cota. La ubicació de les piscines respon al ritme de l’estructura de l’edificació i s’ubiquen de manera perpendicular a aquesta per establir un diàleg directe.
Els paviments i elements de mobiliari, igual que les piscines, estableixen una relació directa amb l’estructura. Al voltant de les piscines es manté una zona de platja dura que es perllonga dins els cossos de la edificació. En el perímetre de la parcel·la aquest paviment dur desapareix per deixar pas a la platja tova i espais amb més presència d’arbrat per generar espais d’ombra.
Aparcament
S’ubica en l’últim nivell de la intervenció i es vincula al vial. Es proposa un aparcament en superfície cobert per una pèrgola vegetal que permet evitar les visuals de l’aparcament tant des de l’espai de la piscina com de la plaça superior.
La distribució del programa i la seva implementació permet realitzar la construcció per fases així com el funcionament independent de tots els elements que configuren la proposta.

Autor Gallego Arquitectura | Arquitecte Xavier Gallego | Col·laboradors Gemma Fornós, Aleix Llorenç, Sònia Gonzalez, Sergi Pinyol, Gerard Feliu | Situació Gavà | Promotor Ajuntament de Gavà | Superfície 9.756,00 m2 | Any 2023 |