arquitectura-reus-facultat-psicologia

CAMPUS SASCELADES | PROPOSTA – FACULTAT DE PSICOLOGIA

La proposta per a la renovació energètica de l’envolupant es centra en el desenvolupament d’una pell contínua exterior que embolcalla el volum existent. Aquesta envolupant permet reduir el factor de forma de l’edifici a l’hivern, fent-ho més compacte i transformant els patis actuals en atris que podrien actuar com espais intermedis, sense necessitat de ser tractats, però que permeten l’acumulació de calor a les èpoques més fredes de l’any. A l’estiu i en jornades caloroses, el sistema de l’envolupant permetrà obrir els elements de façana i coberta, procurant la ventilació i la protecció solar necessàries per evitar el sobre-escalfament dels interiors.

La reforma dels espais interiors es basa en la unificació de la materialitat de tota la facultat utilitzant materials que responguin a les necessitats actuals d’aïllament i millor del confort interior, deixant una mínima petjada ambiental. L’ús dels panells de fusta com a acabats de les sales, millora no només acústicament sinó que ho fa també a nivell tèrmic, dotant a la facultat d’un nou aspecte. La idea d’espai continu i diàfan, on els elements separadors es redueixen als mínims necessaris per compartimentar les sales necessàries, el nombre de materials utilitzats han estat simplificats per remarcar la fusta com a protagonista principal de la intervenció. L’escollida ha estat la fusta de pi, austera, fàcil de treballar i resistent als usos docents. Gràcies a la sobrietat en l’ús dels materials i en la discreta disposició del mobiliari s’aconsegueix una unificació de tot el centre, el qual denota senzillesa, puresa i una sensació de confort que no seria possible sense la fusta.

Una part important de la proposta consisteix en actualitzar l’auditori de la facultat dotant-lo de l’equipament necessari per tal d’esdevenir un espai de referència pel conjunt de facultats que actualment en son usuàries. L’actualització de les instal·lacions per tal de millorar l’acústica el confort tèrmic i la renovació de l’equipament adequant-lo a la normativa vigent, son les principals eines per tal de donar aquest espai d’una nova imatge i funcionalitat adaptada al segle S.XXI.

La reducció de la despesa energètica i l’ús de materials de mínima petjada ambiental, seran la principal focus de la nova proposta. Els nous equips permetran un consum reduït d’energia amb control de temperatura per tal de garantir una despesa menor, els materials utilitzats per tal de millorar l’acústica i el confort interior seran en la seva gran majoria de fusta, la substitució de lluminàries i instal·lació de sensors i altres aparells per tal de garantir un ús responsable i adequat de la llum.

Autor Gallego Arquitectura / Josep Ferrando Architecture | Arquitecte Xavier Gallego / Josep Ferrando i David Recio | Situació Tarragona | Promotor Universitat Rovira i Virgili | Col·laboradors Armand Pons, Aleix Llorenç, Sònia Gonzàlez, Sergi Pinyol, Marc Roca | Any 2022 (Concurs)